Trang chủ » Giáo dục » TỔNG HỢP CÁC TỪ TIẾNG ANH VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

TỔNG HỢP CÁC TỪ TIẾNG ANH VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Cùng học tiếng anh qua các bộ phận trên cơ thể người nhé! Dưới đây là tổng hợp 72 từ tiếng anh chỉ các bộ phận trên cơ thể người.

tu-vung-tieng-anh-ve-co-the-nguoi

The Body  Thân thể

1. Face :/ˈfeɪs/: Khuôn mặt

2. Mouth :/maʊθ/: Miệng

3. Chin :/tʃɪn/: Cằm

4. Neck :/nek/: Cổ

5. Shoulder :/ˈʃəʊl.dəʳ/: Vai

6. Arm :/ɑːm/: Cánh tay

7. Upper arm :/ˈʌp.əʳ ɑːm/: Cánh tay phía trên

8. Elbow :/ˈel.bəʊ/: Khuỷu tay

9. Forearm :/ˈfɔː.rɑːm/: Cẳng tay

10. Armpit :/ˈɑːm.pɪt/: Nách

11. Back :/bæk/: Lưng

12. Chest :/tʃest/: Ngực

13. Waist :/weɪst/: Thắt lưng/ eo

14. Abdomen :/ˈæb.də.mən/: Bụng

15. Buttocks :/’bʌtəks/: Mông

16. Hip :/hɪp/: Hông

17. Leg :/leg/: Phần chân

18. Thigh :/θaɪ/: Bắp đùi

19. Knee :/niː/: Đầu gối

20. Calf :/kɑːf/: Bắp chân

The Hand – Tay

21. Wrist :/rɪst/: Cổ tay

22. Knuckle :/ˈnʌk.ļ/: Khớp đốt ngón tay

23. Fingernail :/ˈfɪŋ.gə.neɪl/: Móng tay

24. Thumb :/θʌm/ – Ngón tay cái

25. Index finger :/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón trỏ

26. Middle finger :/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/: Ngón giữa

27. Ring finger :/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón đeo nhẫn

28. Little finger :/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/: Ngón út

29. Palm :/pɑːm/: Lòng bàn tay

The Head – Đầu

30. Hair :/heəʳ/: Tóc

31. Part :/pɑːt/: Ngôi rẽ

32. Forehead :/ˈfɔːhed/: Trán

33. Sideburns :/ˈsaɪd.bɜːnz/: Tóc mai dài

34. Ear :/ɪəʳ/: Tai

35. Cheek :/tʃiːk/: Má

36. Nose :/nəʊz/: Mũi

37. Nostril :/ˈnɒs.trəl/: Lỗ mũi

38. Jaw :/dʒɔː/: Hàm, quai hàm

39. Beard :/bɪəd/: Râu

40. Mustache :/mʊˈstɑːʃ/: Ria mép

41. Tongue :/tʌŋ/: Lưỡi

42. Tooth :/tuːθ/: Răng

43. Lip :/lɪp/: Môi

The Eye – Mắt

44. Eyebrow :/ˈaɪ.braʊ/: Lông mày

45. Eyelid :/ˈaɪ.lɪd/: Mí mắt

46. Eyelashes :/ˈaɪ.læʃis/: Lông mi

47. Iris :/ˈaɪ.rɪs/: Mống mắt

48. Pupil :/ˈpjuː.pəl/: Con ngươi

The Foot – Chân

49. Ankle :/ˈæŋ.kļ/: Mắt cá chân

50. Heel :/hɪəl/: Gót chân

51. Instep :/ˈɪn.step/: Mu bàn chân

52. Ball :/bɔːl/: Xương khớp ngón chân

53. Big toe :/bɪg təʊ/: Ngón cái

54. Toe :/təʊ/: Ngón chân

55. Little toe :/ˈlɪt.ļ təʊ/: Ngón út

56. Toenail :/ˈtəʊ.neɪl/: Móng chân

The Internal Organs – Các bộ phận bên trong

57. Brain :/breɪn/: Não

58. Spinal cord :/ˈspaɪnl kɔːd/: Dây cột sống, tủy sống

59. Throat :/θrəʊt/: Họng, cuống họng

60. Windpipe :/ˈwɪnd.paɪp/: Khí quản

61. Esophagus :/ɪˈsɒf.ə.gəs/: Thực quản

62. Muscle :/ˈmʌs.ļ/: Bắp thịt, cơ

63. Lung :/lʌŋ/: Phổi

64. Heart :/hɑːt/: Tim

65. Liver :/ˈlɪv.əʳ/: Gan

66. Stomach “/ˈstʌm.ək/: Dạ dày

67. Intestines :/ɪnˈtes.tɪnz/: Ruột

68. Vein :/veɪn/: Tĩnh mạch

69. Artery :/ˈɑː.tər.i/: Động mạch

70. Kidney :/ˈkɪd.ni/: Cật

71. Pancreas :/ˈpæŋ.kri.əs/: Tụy, tuyến tụy

72. Bladder :/ˈblæd.əʳ/: Bọng đái, bàng quang

Một số cụm từ chỉ hoạt động cơ thể

  1. Nod your head: Gật đầu

Ví dụ:

When I told her my old story, she listened sympathetically and nodded her head.

(Khi tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện của tôi, cô ấy nghe và gật đầu một cách đồng cảm)

  1. Shake your head: Lắc đầu

Ví dụ:

I asked Jack if he’d seen Tom lately but he shook his head.

(Tôi hỏi Jack dạo này có gặp Tom không nhưng anh ta lắc đầu.)

  1. Turn your head: ngoảnh mặt đi hướng khác, quay đầu

Ví dụ:

She turned over right after she realized I was looking.

(Cô ấy ngoảnh mặt đi hướng khác ngay khi nhận ra tôi đang nhìn.)

  1. Roll your eyes: Đảo mắt

Ví dụ:

When I suggested they should buy a new house, she rolled her eyes in disbelief.

(Khi tôi đề nghị họ mua một căn nhà mới, cô ấy đảo mắt hoàn nghi.)

  1. Blink your eyes: Nháy mắt

Ví dụ:

You’ve got something in your eye, just try blinking a few times.

(Có gì đó ở trong mắt cậu, thử chớp mắt vài cái đi.)

  1. Raise an eyebrow: Nhướn mày

Ví dụ:

My dad raised an eyebrow when I said I had completed the homework.

(Bố tôi nhướn mày khi tôi bảo đã làm xong bài tập về nhà.)

  1. Blow nose: Hỉ mũi

Ví dụ:

he blew his nose continuously, maybe he was sick

(Anh ta liên tục hỉ mũi, có lẽ anh ta bị ốm))

  1. Stick out your tongue: Lè lưỡi

Ví dụ:

Stop sticking out your tongue while I am talking to you!

(Ngừng ngay việc lè lưỡi ra trong khi mẹ đang nói chuyện với con!

  1. Clear your throat: Hắng giọng, tằng hắng

Ví dụ:

My grandfather cleared his throat and started his endless old

speech.

(Ông tôi hắng giọng rồi bắt đầu bài ca vô tận cũ rích đó.)

  1. Shrug your shoulders: Nhướn vai

Ví dụ:

Tim shrugged his shoulders and repeated the sentence.

(Tim nhướn vai và lặp lại câu nói.)

Xem thêm: 100+ câu giao tiếp tiếng anh với con từ 0 tuổi

Tổng hợp và chọn lọc

Kim Ngân

logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a.

Về Chúng tôi

Video
Liên Hệ
Giới Thiệu
Review Sản Phẩm

Facebook